คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๔๖/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 การพัฒนาหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 

         สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 228-6/2566 วันที่ 29 มิถุนายน 2566