อ.ดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ
รองอธิการบดี

มาตรฐานการอุดมศึกษา

การรับเข้าเรียน (Admission)

ปฏิทินการศึกษา

              

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  • เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง
    จังหวัดสงขลา 90000
  • โทรศัพท์ :: 0-7431-7100 ต่อ 1110
  • โทรศัพท์ / FAX :: 0-7431-7133
  • e-mail : academic_u@rmutsv.ac.th

แผนที่ตั้ง