ฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ :: 0-7431-7100  ต่อ 1110

โทรศัพท์ / FAX  :: 0-7431-7133

IP Phone 1040, 1041