การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)

การบรรยาย เรื่อง การตรวจสอบการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร

(ประธานกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา)


การบรรยายชี้แจง เรื่อง หลักการและแนวคิดการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา

โดย รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร

(ประธานอนุกรรมการด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาระดับหลักสูตร)


การบรรยายชี้แจง เรื่อง แนวทางการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา

โดย รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ

(อนุกรรมการด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาระดับหลักสูตร)

เอกสารประกอบการบรรยาย 

ที่มาของข้อมูล : https://www.ops.go.th/th/ches-downloads/edu-standard/item/8383-2562