ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในการกำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพ เพื่อรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในการกำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพ

เพื่อรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

การบรรยายช่วงเช้า
เรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในการกำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพเพื่อรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
กล่าวเปิดโดย ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล (รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
กล่าวรายงานโดย 
นายสมบัติ รุ่งรัศมี (ผู้อำนวยการกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา)

การบรรยาย เรื่อง นโยบายของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร (ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา)

การบรรยาย เรื่อง หลักการและแนวคิดการตรวจสอบหลักสูตรและตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา

โดย 1) รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร (ประธานคณะอนุกรรมการด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาระดับหลักสูตร)
2) รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ (อนุกรรมการด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาระดับหลักสูตร)

การบรรยายช่วงบ่าย

การอภิปราย เรื่อง บทบาทของผู้บริหารด้านวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา ในการกำกับดูแล ติดตาม และบริหารการจัดการศึกษา เพื่อการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : มุมมองและประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
โดย 1) รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร (ประธานคณะอนุกรรมการด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาระดับหลักสูตร)
2) รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ (อนุกรรมการด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาระดับหลักสูตร)

ที่มาของข้อมูล : https://www.ops.go.th/th/ches-downloads/edu-standard/item/8115-2023-03-24-09-20-22