ผศ.ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม

รองอธิการบดี 

 
ระเบียบ 

 

               - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีิชัย ว่าด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พ.ศ. 2564   New!!

               - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนฝึกทักษะนักศึกษาที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2563  New!!

               - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2563  New!!

               - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ พ.ศ. 2563   New!!

               - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ในหลักสูตรบัณฑิตตามความร่วมมือกับสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 New!!

               - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเรียนปรับพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙

                - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๓

               - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคศรีวิชัย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑

               

               

ประกาศ

               - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานภาระงานของคณาจารย์ประจำ ผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

               - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินกองทุนสหกิจศึกษา

               - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การจัดสรรรายรับ รายจ่าย สำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปรับพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙   

               - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงาน ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

               - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การจัดสรรรายรับ รายจ่าย ในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๘

               - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2559 

               - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เกณฑืมาตรฐานความสามารถด้านสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

               - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

               - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้านสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

               - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

               - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

               - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 

               - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) 

               - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ในหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตตามความร่วมมือกับสถานประกอบการ New!!

 

 

ข้อบังคับ

 

               - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔  New!!

               - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีควบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

               - ข้อบังคับมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

               - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

               - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

               - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

               - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการกำหนดภาะงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตรจารย์ พ.ศ. 2661 New!

               - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

               - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีควบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

               - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

               - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

               - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาควบประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2558

               - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑

               - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒

               - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดการสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

               - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีิวิชัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557        

               - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

               - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

               - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556

               - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2552    

 

คำสั่ง

               - คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรประจำคณะ/วิทยาลัย 

 

 

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.)

               - กำหนดหลักสูตร/ประเภทวิชา และสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก และมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน สำหรับนิสิต หรือนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษา 2559 New!!