ผศ.ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม

รองอธิการบดี 

 
 โครงการ Work Shop หัวข้อ "การพัฒนาการสอนวิชาพลเมืองกับจิตสำนึกต่อสังคม" ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมกินรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา