- หนังสือที่ ศธ 0584.01/18 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หนังสือ จำนวน 4 ฉบับ

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  • เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
  • โทรศัพท์ :: 0-7431-7100  ต่อ 1110
  • โทรศัพท์ / FAX  :: 0-7431-7133