ประชุมพิจารณากำหนดสมรรถพื้นฐาน สมรรถนะวิชาชีพ ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย วันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมยางนา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  • เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
  • โทรศัพท์ :: 0-7431-7100  ต่อ 1110
  • โทรศัพท์ / FAX  :: 0-7431-7133