ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2557 ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา

 

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  • เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
  • โทรศัพท์ :: 0-7431-7100  ต่อ 1110
  • โทรศัพท์ / FAX  :: 0-7431-7133