ประมวลภาพกิจกรรม

Work Shop หัวข้อ "การพัฒนาการสอนวิชาพลเมืองกับจิตสำนึกต่อสังคม" ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมกินรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  • เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
  • โทรศัพท์ :: 0-7431-7100  ต่อ 1110
  • โทรศัพท์ / FAX  :: 0-7431-7133