ประชาสัมพันธ์

เตรียมกับงานนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018 "ตลาดนัดวิชาการ" ในวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ที่จะถึงนี้ ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 กาประกวดละครเวที บทบาทสมมุติ ละครเพลงเป็นภาษาอังกฤษ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ เวทีเล็ก ลานวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำเภาทอง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

 การประกวดสาธิตสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในวันพุธทีี่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำเภาทอง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

 การประกวดนำเสนอผลงานของนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.ณ ห้อง 63309 อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

 โครงการ Work Shop หัวข้อ "การพัฒนาการสอนวิชาพลเมืองกับจิตสำนึกต่อสังคม" ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 17.00 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 ประชุมพิจารณากำหนดสมรรถพื้นฐาน สมรรถนะวิชาชีพ ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย วันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมยางนา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวางระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน" ครั้งที่ 1 ใน ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2558  ณ ห้องประชุมใช้บางยาง ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ในระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมใช้บางยาง ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  • เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
  • โทรศัพท์ :: 0-7431-7100  ต่อ 1110
  • โทรศัพท์ / FAX  :: 0-7431-7133